thai2english logo

want

 • Add to favorites
 • 1
  [ Verb ]
  ต้องการ;เอา;ประสงค์;อยาก;อยากจะ
  dtông gaan ;ao ;bprà-sŏng ;yàak ;yàak jà

Example Sentences

 • แล้วต้องการอะไร
  láew dtông gaan à-rai
  Then what do you want ?
 • ฉันไม่อยากเห็น
  chăn mâi yàak hĕn
  I don't want to see.
 • อยากได้กาแฟไหม
  yàak dâai gaa-fae măi
  Want some coffee ?
 • คุณจะเอาหน้ากากเหรอ · ได้
  kun jà ao nâa gàak rĕr · dâai
  You want that mask ? OK.
 • ผมต้องการทุกอย่าง
  pŏm dtông gaan túk yàang
  I want everything.
 • อยากให้ฉันบอกว่า · ทำไมเหรอ
  yàak hâi chăn bòk wâa · tam-mai rĕr
  Want me to tell you why ?