thai2english logo

treat

 • Add to favorites
 • 1
  [ Verb ]
  รักษา
  rák-săa
 • 2
  [ Verb ]
  เลี้ยง
  líiang

Example Sentences

 • คุณทำเหมือนฉันเป็นคนใช้
  kun tam mĕuuan chăn bpen kon chái
  You treat me like a servant.
 • ให้ทำกับฉันเหมือนเป็นเพื่อนเหรอ
  hâi tam gàp chăn mĕuuan bpen pêuuan rĕr
  Treat me as a friend ?
 • วันนี้ฉันจะเลี้ยงพวกคุณเอง
  wan née chăn jà líiang pûuak kun eng
  I'll treat you guys today.
 • เขาจะมาทำอย่างนั้นกับพวกเราได้ยังไงกัน
  kăo jà maa tam yàang nán gàp pûuak rao dâai yang ngai gan
  He can't treat us like that.
 • เขาไม่ควรทำกับพวกเราอย่างนั้น
  kăo mâi kuuan tam gàp pûuak rao yàang nán
  He can't treat us like that.
 • วันนี้ฉันเลี้ยงเอง
  wan née chăn líiang eng
  It is my treat today.