thai2english logo

topic

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural topics ]
  หัวข้อ;กระทู้
  hŭua kôr ;grà-tóo

Example Sentences

 • ได้หัวข้อหรือยัง
  dâai hŭua kôr rĕu yang
  Found a topic ?
 • นี่มันเป็นหัวข้อที่ยอดเยี่ยมเลยล่ะ
  nêe man bpen hŭua kôr têe yôt yîiam loiie lâ
  This is a great topic.
 • ช่วยตั้งหัวข้อของวันนี้ให้ด้วย
  chûuay dtâng hŭua kôr kŏng wan née hâi dûuay
  Today's topic please.