thai2english logo

show

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural shows ]
  โชว์
  choh
 • 2
  [ Verb ]
  แสดง;ชี้;แสดงให้เห็น;แสดงออก;จัดแสดง
  sà-daeng ;chée ;sà-daeng hâi hĕn ;sà-daeng òk ;jàt sà-daeng

Example Sentences

 • มันก็เหมือนกับการแสดงเปลื้องผ้า
  man gôr mĕuuan gàp gaan sà-daeng bplêuuang pâa
  It looked like a strip show.
 • หยั่งกะโชว์แก้ผ้าเลย
  yàng gà choh gâe pâa loiie
  It looked like a strip show.
 • มันไม่ได้โชว์เหรอ
  man mâi dâai choh rĕr
  Didn't it show up ?
 • โชว์สุดท้าย
  choh sùt táai
  One last show.
 • ผมจะแสดงให้ดู · ผมเป็นยังไง
  pŏm jà sà-daeng hâi doo · pŏm bpen yang ngai
  I'll show you what I am.
 • แสดงอีกตอนเดียวนะ
  sà-daeng èek dton diieow ná
  One more show.