thai2english-logo
search

screen

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural screens ]
  จอ
  jor
 • 2
  [ Singular noun, plural screens ]
  ผนัง
  pà-năng

Example Sentences

 • ดูที่จอนะ
  doo têe jor ná
  Watch the screen.
 • เปิดม่านขึ้น
  bpèrt mâan kêun
  Lift the screen.
 • ฉันไม่เห็นทีวี
  chăn mâi hĕn tee wee
  I can't see the screen.
 • อ้า · กอซ · ดูกระจกซิ
  âa · gót · doo grà-jòk sí
  Oh gosh. The screen.