thai2english-logo
search

public

 • Add to favorites
 • 1
  [ Noun ]
  สาธารณ;สาธารณชน
  săa-taa-rá-ná ;săa-taa-rá-ná chon

Example Sentences

 • คุณเป็นคนของประชาชนนะ
  kun bpen kon kŏng bprà-chaa chon ná
  You are a public figure.
 • ฉันใช้โทรศัพท์สาธารณะนี่นา
  chăn chái toh-rá-sàp săa-taa-rá-ná nêe-naa
  I used the public phone.
 • นี่เป็นที่สาธารณะ
  nêe bpen têe săa-taa-rá-ná
  This is a public place.