thai2english logo

mind

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural minds ]
  จิต;ใจ;จิตใจ
  jìt ;jai ;jìt jai

Example Sentences

 • แล้วผมก็ตัดสินใจแน่วแน่
  láew pŏm gôr dtàt sĭn jai nâew nâe
  Then I made up my mind.
 • อย่าสนใจ
  yàa sŏn jai
  Don't mind me.
 • ผมตัดสินใจแล้ว
  pŏm dtàt sĭn jai láew
  I made up my mind.
 • คุณยังสติดีอยู่หรือเปล่า
  kun yang sà-dtì dee yòo rĕu bplào
  Are you in your right mind ?
 • ผมมีบาปโทสะอยู่ในใจ
  pŏm mee bàap toh-sà yòo nai jai
  I have hatred in my mind.
 • พอใจหรือยัง
  por jai rĕu yang
  Would you mind ?