thai2english logo

might

 • Add to favorites
 • 1
  [ Auxiliary ]
  อาจ;คง;อาจจะ;คงจะ
  àat ;kong ;àat jà ;kong jà
 • 2
  [ Noun ]
  แรง;ความแข็งแรง
  raeng ;kwaam kăeng raeng

Example Sentences

 • คงมากไปหน่อย
  kong mâak bpai nòi
  It might have been too much.
 • ฉันอาจจะมีความสุขมากขึ้นกว่านี้
  chăn àat jà mee kwaam sùk mâak kêun gwàa née
  I might have been happier.
 • พ่อแม่ของเขาอาจกลับมานะ
  pôr mâe kŏng kăo àat glàp maa ná
  Her parents might come back.
 • เขาอาจจะมีแฟนแล้วมั้ง
  kăo àat jà mee faen láew máng
  He might have a girlfriend.
 • ผมอาจจะจูบคุณ
  pŏm àat jà jòop kun
  I might kiss you.
 • อาจจะ · นะ
  àat jà · ná
  Yeah, I might.