thai2english-logo
search

laugh

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural laughs ]
  หัวเราะ;เสียงหัวเราะ
  hŭa rór ;sĭang hŭa rór
 • 2
  [ Verb ]
  ขำ
  kăm

Example Sentences

 • อย่าทำให้ฉันขำหน่อยเลย
  yàa tam hâi chăn kăm nòi loie
  Don't make me laugh.
 • กรุณาอย่าหัวเราะ
  gà-rú-naa yàa hŭa rór
  Please don't laugh.
 • คุณหัวเราะทำไม
  kun hŭa rór tam-mai
  Why do you laugh ?
 • อย่ามาทำให้ฉันขำนะ
  yàa maa tam hâi chăn kăm ná
  Don't make me laugh.
 • หัวเราะสิถ้าอยากทำ
  hŭa rór sì tâa yàak tam
  Laugh if you want.
 • อย่ามาทำให้ผมหัวเราะเลยนะ
  yàa maa tam hâi pŏm hŭa rór loie ná
  Don't make me laugh.