thai2english logo

laugh

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural laughs ]
  หัวเราะ;เสียงหัวเราะ
  hŭua rór ;sĭiang hŭua rór
 • 2
  [ Verb ]
  ขำ
  kăm

Example Sentences

 • อย่าทำให้ฉันขำหน่อยเลย
  yàa tam hâi chăn kăm nòi loiie
  Don't make me laugh.
 • กรุณาอย่าหัวเราะ
  gà-rú-naa yàa hŭua rór
  Please don't laugh.
 • คุณหัวเราะทำไม
  kun hŭua rór tam-mai
  Why do you laugh ?
 • อย่ามาทำให้ฉันขำนะ
  yàa maa tam hâi chăn kăm ná
  Don't make me laugh.
 • หัวเราะสิถ้าอยากทำ
  hŭua rór sì tâa yàak tam
  Laugh if you want.
 • อย่ามาทำให้ผมหัวเราะเลยนะ
  yàa maa tam hâi pŏm hŭua rór loiie ná
  Don't make me laugh.