thai2english-logo
search

duty

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural duties ]
  ภาษี
  paa-sĕe
 • 2
  [ Singular noun, plural duties ]
  กิจ;หน้าที่;ภารกิจ
  gìt ;nâa têe ;paa-rá-gìt

Example Sentences

 • ในหน้าที่
  nai nâa têe
  In the line of duty.
 • ยังจำฆ้องประจำตัวได้หรือเปล่า
  yang jam kóng-bprà-jam-dtua dâai rĕu bplào
  Remember gong duty ?
 • ทำหน้าที่ · ที่มาจากใจ
  tam nâa têe · têe maa jàak jai
  My duty is to my heart.
 • มันเป็นหน้าที่ของเรา
  man bpen nâa têe kŏng rao
  It is our duty.
 • ไม่หรอกค่ะ · มันเป็นหน้าที่ของฉัน
  mâi ròk kâ · man bpen nâa têe kŏng chăn
  No, it is my duty.
 • ก็อย่างที่เห็น · ผมเข้าเวร
  gôr yàang têe hĕn · pŏm kâo wayn
  As you can see I am on duty.