thai2english logo

calm

 • Add to favorites
 • 1
  [ Noun ]
  สันติภาพ;สันติสุข
  săn dtì pâap ;săn-dtì sùk
 • 2
  [ Verb ]
  ปลอบใจ;กล่อม
  bplòp jai ;glòm
 • 3
  [ Adjective, comparative calmer, superlative calmest ]
  สงบ;เงียบสงบ;นิ่ง
  sà-ngòp ;ngîiap sà-ngòp ;nîng
 • 4
  [ Adjective, superlative calmest, comparative calmer ]
  ใจเย็น
  jai yen

Example Sentences

 • ทำไมต้องแสร้งทำใจเย็นด้วย
  tam-mai dtông sâeng tam jai yen dûuay
  Why pretend to be calm ?
 • เขานิ่งจนเกินไป
  kăo nîng jon gern bpai
  He's too calm.
 • อยู่เฉยๆ · นะ
  yòo chŏiie chŏiie · ná
  Just stay calm. All right.
 • คุณต้องใจเย็น · ทำเฉยๆ · ไว้นะคะ
  kun dtông jai yen · tam chŏiie chŏiie · wái ná ká
  You must remain calm.
 • พวกเราควรจะใจเย็น
  pûuak rao kuuan jà jai yen
  We should be calm.
 • ลมสงบก่อนมีพายุ
  lom sà-ngòp gòn mee paa-yú
  The calm before the storm.