thai2english logo

buy

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural buys ]
  ซื้อ;การซื้อ
  séu ;gaan séu

Example Sentences

 • คุณไปซื้ออะไรครับ
  kun bpai séu à-rai kráp
  What did you buy ?
 • จะไปซื้อปากกานะ
  jà bpai séu bpàak gaa ná
  I am going to buy a pen.
 • คุณซื้อเองเหรอ
  kun séu eng rĕr
  Did you buy it yourself ?
 • คุณจะซื้อมันเหรอ
  kun jà séu man rĕr
  Are you going to buy it ?
 • คุณซื้อเองหรือเปล่า
  kun séu eng rĕu bplào
  Did you buy it yourself ?
 • พ่อ · ซื้อให้หนูด้วย
  pôr · séu hâi nŏo dûuay
  Daddy, buy me one too.