thai2english-logo
search

bus

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural buses ]
  รถเมล์;บัส;รถบัส;รถโดยสาร;รถโดยสารประจำทาง
  rót may ;bàt ;rót bàt ;rót doi săan ;rót doi săan bprà-jam taang

Example Sentences

 • หรือว่าบนรถเมล์
  rĕu wâa bon rót may
  Or was it the bus ?
 • รถเมล์มาแล้ว
  rót may maa láew
  Here comes my bus.
 • รถเพิ่งมาถึง
  rót pêrng maa tĕung
  The bus just came in.
 • รถเมล์คุณมาแล้ว
  rót may kun maa láew
  Your bus is here.
 • ฉันขึ้นรถที่นี่
  chăn kêun rót têe nêe
  I can take the bus here.
 • รถมาแล้ว
  rót maa láew
  Here comes my bus.