thai2english logo

avoid

 • Add to favorites
 • 1
  [ Verb ]
  เลี่ยง;หลบ;หลีกเลี่ยง;หลบหลีก
  lîiang ;lòp ;lèek lîiang ;lòp lèek
 • 2
  [ Verb ]
  หนี
  nĕe

Example Sentences

 • ทำไมต้องหลีกหนีมันด้วยล่ะ
  tam-mai dtông lèek nĕe man dûuay lâ
  Why avoid them ?
 • อย่าเลี่ยงหน้าฉัน · เลี่ยงหน้าคุณสิ
  yàa lîiang nâa chăn · lîiang nâa kun sì
  Don't avoid me, avoid you.
 • อย่าเลี่ยงหน้าฉัน · เลี่ยงหน้าคุณสิ
  yàa lîiang nâa chăn · lîiang nâa kun sì
  Don't avoid me, avoid you.
 • อย่านอกเรื่องสิ
  yàa nôk rêuuang sì
  Don't avoid the issue.
 • พยายามหลบบอล
  pá-yaa-yaam lòp bon
  Try to avoid the balls.
 • พยายามหลบลูกบอลล์ให้ได้
  pá-yaa-yaam lòp lôok bon hâi dâai
  Try to avoid the balls.