thai2english logo

at

 • Add to favorites
 • 1
  [ Preposition ]
  ตรง;ที่;ตรงที่
  dtrong ;têe ;dtrong têe

Example Sentences

 • พระเจ้าช่วย · ดูคุณสิ
  prá jâo chûuay · doo kun sì
  My goodness, look at you.
 • โกรธฉันเหรอ
  gròht chăn rĕr
  Are you mad at me ?
 • พวกเขาจะไว้อาลัยกันที่บ้าน
  pûuak kăo jà wái aa-lai gan têe bâan
  They are repenting at home.
 • ไว้อาลัยที่บ้านเหรอ
  wái aa-lai têe bâan rĕr
  Repenting at home ?
 • ดูนี่ซิ
  doo nêe sí
  Look at it.
 • คุณยังไม่เปลี่ยนเลย
  kun yang mâi bplìian loiie
  You have not changed at all.