thai2english logo

absurd

 • Add to favorites
 • 1
  [ Adjective ]
  ไร้สาระ;เหลวไหล
  rái săa-rá ;lĕo lăi

Example Sentences

 • อย่าล้อเล่นนะ
  yàa lór lên ná
  Don't be absurd.
 • การแข่งขันหรือ · นั่นเป็นเรื่องช่างน่าขบขัน
  gaan kàeng kăn rĕu · nân bpen rêuuang châang nâa kòp kăn
  Competition ? That's absurd.