ออกท่า

  • Transliteration
    òk tâa
  • Thai Phonetic
    [ ออก ท่า ]