thai2english logo

เห็น

 • Transliteration
  hĕn
 • Thai Phonetic
  [ เห็น ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ฉันเห็นเงาสะท้อนของคุณนะ
  chăn hĕn ngao sà-tón kŏng kun ná
  I can see your reflection.
 • ไม่เคยเห็นคุณโกรธขนาดนี้มาก่อนเลย
  mâi koiie hĕn kun gròht kà-nàat née maa gòn loiie
  I never saw you mad before.
 • ฉันไม่อยากเห็น
  chăn mâi yàak hĕn
  I don't want to see.
 • ใครเห็นเรือมั่งไหม
  krai hĕn reuua mâng măi
  Has anybody seen a boat ?
 • อย่างที่เห็น · เขาปล่อยผมให้เป็นอิสระ
  yàang têe hĕn · kăo bplòi pŏm hâi bpen ìt rá
  You see, he set me free.
 • ดูนั่นสิ · เห็นนกนั่นไหม
  doo nân sì · hĕn nók nân măi
  Look. See those birds ?