หินอ่อน

  • Transliteration
    hĭn òn
  • Thai Phonetic
    [ หิน อ่อน ]