หินหนืด

  • Transliteration
    hĭn nèut
  • Thai Phonetic
    [ หิน หฺนืด ]