หินแปร

  • Transliteration
    hĭn bprae
  • Thai Phonetic
    [ หิน แปฺร ]