หินตะกอน

  • Transliteration
    hĭn dtà-gon
  • Thai Phonetic
    [ หิน ตะ-กอน ]