หินแข็ง

  • Transliteration
    hĭn kăeng
  • Thai Phonetic
    [ หิน แข็ง ]