หินขัด

  • Transliteration
    hĭn kàt
  • Thai Phonetic
    [ หิน ขัด ]