หินแก้ว

  • Transliteration
    hĭn gâew
  • Thai Phonetic
    [ หิน แก้ว ]