หัวหน้าสำนักงานตุลาการทหาร

  • Transliteration
    hŭa nâa săm-nák ngaan dtù-laa gaan tá-hăan
  • Thai Phonetic
    [ หัว น่า สำ-นัก งาน ตุ-ลา กาน ทะ-หาน ]