หัวหน้าสำนักงานตุลาการทหาร

  • Transliteration
    hŭa nâa săm-nák ngaan dtù-laa gaan tá-hăan
  • Thai Phonetic
    [ หัว-น่า-สำ-นัก-งาน-ตุ-ลา-กาน-ทะ-หาน ]