หัวหน้านายทหารพระธรรมนูญ

  • Transliteration
    hŭa nâa naai tá-hăan prá tam-má-noon
  • Thai Phonetic
    [ หัว-น่า-นาย-ทะ-หาน-พฺระ-ทำ-มะ-นูน ]