หัวหน้านายทหารพระธรรมนูญ

  • Transliteration
    hŭa nâa naai tá-hăan prá tam-má-noon
  • Thai Phonetic
    [ หัว น่า นาย ทะ-หาน พฺระ ทำ-มะ-นูน ]