หัวหน้าทัพ

  • Transliteration
    hŭa nâa táp
  • Thai Phonetic
    [ หัว น่า ทับ ]