thai2english-logo
search

หน้าอก

 • Transliteration
  nâa òk
 • Thai Phonetic
  [ น่า อก ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ผมเจ็บหน้าอก
  pŏm jèp nâa òk
  My chest hurts.
 • สัมผัสหน้าอกผม
  săm-pàt nâa òk pŏm
  Feel my chest.
 • ใช่ · หน้าอกเขายอดจริงๆ
  châi · nâa òk kăo yôt jing jing
  Yeah, she had great tits.
 • ถูหน้าอก
  tŏo nâa òk
  Rub your chest.
 • เสียดหน้าอก
  sìat nâa òk
  Wicked spot of indigestion.