เสียท่า

  • Transliteration
    sĭa tâa
  • Thai Phonetic
    [ เสีย ท่า ]