เสียงเรียกเข้า

  • Transliteration
    sĭang rîak kâo
  • Thai Phonetic
    [ เสียง-เรียก-เข้า ]