เสียงเรียกเข้า

  • Transliteration
    sĭang rîak kâo
  • Thai Phonetic
    [ เสียง เรียก เข้า ]