เสบียงอาหาร

  • Transliteration
    sà-biang aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ สะ-เบียง อา-หาน ]