thai2english-logo
search

สุขภาพ

 • Transliteration
  sùk-kà-pâap
 • Thai Phonetic
  [ สุก-ขะ-พาบ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • สุขภาพของฉันยังดีมากพอ
  sùk-kà-pâap kŏng chăn yang dee mâak por
  I am very healthy.
 • สุขภาพเป็นยังไงบ้าง
  sùk-kà-pâap bpen yang ngai bâang
  How is your health ?
 • หัวหอมใหญ่ดีต่อสุขภาพ
  hŭa-hŏm-yài-dee dtòr sùk-kà-pâap
  Onions are good for health.
 • คุณดูสุขภาพดีขึ้นนะครับ
  kun doo sùk-kà-pâap dee kêun ná kráp
  You look so much healthier.
 • สุขภาพของคุณเป็นยังไงบ้าง
  sùk-kà-pâap kŏng kun bpen yang ngai bâang
  So how is your health ?
 • สุขภาพของคุณเป็นไงบ้างครับ
  sùk-kà-pâap kŏng kun bpen ngai bâang kráp
  Is your health okay ?