thai2english-logo
search

สิทธิออกเสียงเลือกตั้งของผู้ชาย

  • Transliteration
    sìt-tí òk sĭang lêuak dtâng kŏng pôo chaai
  • Thai Phonetic
    [ สิด-ทิ ออก เสียง เลือก ตั้ง ของ พู่ ชาย ]
  • Add to favorites