สำนักงานออกกรมธรรม์

  • Transliteration
    săm-nák ngaan òk grom-má-tan
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-ออก-กฺรม-มะ-ทัน ]