สำนักงานวางทรัพย์

  • Transliteration
    săm-nák ngaan waang sáp
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-วาง-ซับ ]