สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  • Transliteration
    săm-nák ngaan mâat-dtrà-tăan pà-lìt-dtà-pan ùt-săa-hà-gam
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-มาด-ตฺระ-ถาน-ผะ-หฺลิด-ตะ-พัน-อุด-สา-หะ-กำ ]