thai2english-logo
search

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  • Transliteration
    săm-nák ngaan mâat-dtrà-tăan pà-lìt-dtà-pan ùt-săa-hà-gam
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก งาน มาด-ตฺระ-ถาน ผะ-หฺลิด-ตะ-พัน อุด-สา-หะ-กำ ]
  • Add to favorites