สำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

  • Transliteration
    săm-nák ngaan pá-lang ngaan bpà-rá-maa-noo rá-wàang bprà-tâyt
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-พะ-ลัง-งาน-ปะ-ระ-มา-นู-ระ-หฺว่าง-ปฺระ-เทด ]