thai2english-logo
search

สำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

  • Transliteration
    săm-nák ngaan pá-lang ngaan bpà-rá-maa-noo rá-wàang bprà-tâyt
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก งาน พะ-ลัง งาน ปะ-ระ-มา-นู ระ-หฺว่าง ปฺระ-เทด ]
  • Add to favorites