thai2english-logo
search

สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

  • Transliteration
    săm-nák ngaan pá-lang ngaan bpà-rá-maa-noo pêua săn dtì
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก งาน พะ-ลัง งาน ปะ-ระ-มา-นู เพื่อ สัน ติ ]
  • Add to favorites