สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

  • Transliteration
    săm-nák ngaan pá-lang ngaan bpà-rá-maa-noo pêua săn dtì
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-พะ-ลัง-งาน-ปะ-ระ-มา-นู-เพื่อ-สัน-ติ ]