thai2english-logo
search

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

  • Transliteration
    săm-nák ngaan bpà-làt săm-nák naa-yók rát-tà-mon-dtree
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก งาน ปะ-หฺลัด สำ-นัก นา-ยก รัด-ถะ-มน-ตฺรี ]
  • Add to favorites