สำนักงานปลัดกระทรวง

  • Transliteration
    săm-nák ngaan bpà-làt grà-suang
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-ปะ-หฺลัด-กฺระ-ซวง ]