สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

  • Transliteration
    săm-nák ngaan ná-yoh-baai láe păen sìng wâet lóm
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-นะ-โย-บาย-และ-แผน-สิ่ง-แวด-ล้อม ]