thai2english-logo
search

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

  • Transliteration
    săm-nák ngaan ná-yoh-baai láe păen sìng wâet lóm
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก งาน นะ-โย-บาย และ แผน สิ่ง แวด ล้อม ]
  • Add to favorites