สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

  • Transliteration
    săm-nák ngaan ká-ná gam-má-gaan grìt-sà-dee-gaa
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-คะ-นะ-กำ-มะ-กาน-กฺริด-สะ-ดี-กา ]