thai2english-logo
search

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

  • Transliteration
    săm-nák ngaan ká-ná gam-má-gaan grìt-sà-dee-gaa
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก งาน คะ-นะ กำ-มะ-กาน กฺริด-สะ-ดี-กา ]
  • Add to favorites