สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  • Transliteration
    săm-nák ngaan gong tun sà-nàp-sà-nŭn gaan wí-jai
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-กอง-ทุน-สะ-หฺนับ-สะ-หฺนุน-กาน-วิ-ไจ ]