thai2english-logo
search

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  • Transliteration
    săm-nák ngaan gong tun sà-nàp-sà-nŭn gaan wí-jai
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก งาน กอง ทุน สะ-หฺนับ-สะ-หฺนุน กาน วิ-ไจ ]
  • Add to favorites