สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

  • Transliteration
    săm-nák ngaan gong tun sŏng krór gaan tam sŭan yaang
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-กอง-ทุน-สง-เคฺราะ-กาน-ทำ-สวน-ยาง ]