thai2english-logo
search

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

  • Transliteration
    săm-nák ngaan gong tun sŏng krór gaan tam sŭan yaang
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก งาน กอง ทุน สง เคฺราะ กาน ทำ สวน ยาง ]
  • Add to favorites