สัญญาณ

  • Transliteration
    săn-yaan
  • Thai Phonetic
    [ สัน-ยาน ]