สวนยาง

  • Transliteration
    sŭan yaang
  • Thai Phonetic
    [ สวน ยาง ]