ส่วนงาน

  • Transliteration
    sùan ngaan
  • Thai Phonetic
    [ ส่วน งาน ]