สงวนท่า

  • Transliteration
    sà-ngŭan tâa
  • Thai Phonetic
    [ สะ-หฺงวน ท่า ]