thai2english-logo
search

โล่งอก

 • Transliteration
  lôhng òk
 • Thai Phonetic
  [ โล่ง อก ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ค่อยโล่งอกที่ได้ยินแบบนั้น
  kôi lôhng òk têe dâai yin bàep nán
  I am relieved to hear that.
 • จริงเหรอโล่งอกไปที
  jing rĕr lôhng òk bpai tee
  Really ? That's a relief.
 • โล่งอกไปที
  lôhng òk bpai tee
  That's a relief.
 • โล่งอกจริงๆ
  lôhng òk jing jing
  What a relief.
 • โล่งอกไปที
  lôhng òk bpai tee
  Then that's a relief.